1. Nghiên cứu hồ sơ bảo dưỡng

 • Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ hoàn công (bản vẽ, hình ảnh)
 • Nghiên cứu chũng loại cây trong vườn
 • Nghiên cứu tình hình sâu bệnh và biện pháp bảo dưỡng

2. Lập kế hoạch bảo dưỡng

 • Lập bảng kế hoạch tiến độ bảo dưỡng

3. Chuẩn bị bảo dưỡng

 • Chuẩn bị hồ sơ bảo dưỡng
 • Chuẩn bị nhân lực bảo dưỡng
 • Chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng
 • Chuẩn bị vật liệu bảo dưỡng (cây, thuốc, phân,…)

4. Liên hệ bảo dưỡng

 • Liên hệ chủ đầu tư
 • Liên hệ đối tác

5. Tiến hành bảo dưỡng

 • Bảo dưỡng vườn đứng, vườn treo
 • Bảo dưỡng cảnh quan, sân vườn

6.Nghiệm thu bảo dưỡng

 • Nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng
 • Nghiệm thu khối lượng hoàn thành